[ประกาศ] ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งพนักงานประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล เป็นผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ