ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ด้วย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ว่าด้วย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร หาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคกาศึกษาที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไฟล์ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ลงนามแล้ว