มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจการบิน 🤝✈️


📅 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน
📌บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นผู้ลงนาม
📌บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกับบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด โดยมี นายคชรินทร์ เปี่ยมชาโต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนาม
📌และบริษัท ไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)
🤝 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านการบิน พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิต และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการทำงาน การประกอบอาชีพ และการยกระดับการศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
🏫 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1yGApMg21mjdJytVIgz0RKJUAMf4…

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD