ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

      ABS | สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

     โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การยกระดับและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ในฐานะคลังความรู้ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นสถาบันที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสร้าง และผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานมีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ โดยในครั้งถัดไปถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญ คือกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรโดยกำหนดการจะถูกจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#นวัตกรรมการบริการ #กรุงเทพมหานคร #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #IMD  #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช