กิจกรรมศึกษาดูงานเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

"ห้องเรียน | ห้องใหญ่"

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายวิชา 3000104 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยอาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า (อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา)
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา
โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมกิจกรรมจากการเรียนในรายวิชาดังกล่าวกว่า 75 คน
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ ปีสำหรับรายวิชานี้ แล้วมาติดตามกันครับว่าปีต่อ ๆ ไป เราจะพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ไหนกันบ้าง

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD