ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตามคำสั่งวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และวิทยาลัยพัฒนามหานครได้ดำเนินการจัดสอบออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยพัฒนามหานคร จึงประกาศผลการสอบดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ไฟล์ ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564