อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ หัวข้อ: 21st Century Teaching Competency

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพชร รอดอารีย์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ในการจัดกิจกรรม: ห้องประชุม 302 อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น3
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หรือระบบ Meet Online: fir-awih-foh
สามารถสแกน QR Code

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University