นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าเยี่ยมชม Qualy แบรนด์ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการออกแบบเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน และรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ในหัวข้อ ‘แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก SDGs’