นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรียนรู้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงชนชั้นของย่านความเป็นเมืองยุคใหม่ ผ่านการสำรวจวิถีเมืองย่านอารีย์ (พหลโยธิน) พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยมุมมองกับ คุณฮามิช มัสอิ๊ด ผู้ก่อตั้งเพจ ‘เพื่อนบ้านอารีย์