นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมฟาร์มบนดาดฟ้าของศูนย์การค้า เซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้ง พลาซ่า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดขยะจากเศษอาหารของคนเมืองด้วยโมเดลธุรกิจบนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ดำเนินงานโดยบริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) Bangkok Rooftop Farming – ฟาร์มบนดาดฟ้า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566