CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง ร่วมกับ Feel Trip สาธารณศึกษา โดย อาจารย์วรัญญู เสนาสุ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษารายวิชาความรู้เบื้องต้นทางการบริหารจัดการเมือง ร่วมสำรวจเมือง ผ่านกิจกรรม “#CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ” โดยมีคุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ เป็นผู้นำทางสำรวจ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาเรียนรู้ชีวิตสาธาณะ ผ่านการสำรวจ “เดินตรอก/ ออกซอย พบปะ/ ฟังเสียงผู้คน และมองเมืองเพื่อเข้าใจความเหลื่อมล้ำ” โดยสำรวจเมืองพื้นที่เมืองย่านหัวลำโพง ชุมชนวัดดวงแข วงเวียน 22 กรกฎา และชุมชนสวนหลวง ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร


     การเรียนรู้วิถีชีวิตสาธารณะผ่านระดับสายตาและประสาทสัมผัส ด้วยการมองดูและเรียนรู้ นักศึกษาของสาขาบริหารจัดการเมืองจะได้ค้นพบและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ปรับตัว สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบ้าน ย่าน และเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธาณะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมือง โดยทำความเข้าใจกับประเด็นความเหลื่อมล้ำของเมือง ผ่านพื้นที่จริงที่เกิดจากเวนคืน ไล่รื้อ สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนแออัด การทดแทนพื้นที่สาธารณะและเข้าไม่ถึงการใช้ประโยชน์ รวมถึงอาชีพนอกระบบของคนเมือง