ยินดีต้อนรับ “รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร

ยินดีต้อนรับ
“รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ”
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

     โดยสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้มีมติแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
     รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ มีประสบการณ์ในการบริหารและงานวิชาการ โดยเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญและสนใจการพัฒนาการบริหารองค์การและการจัดการ ผลงานวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ “การบริหารองค์การ”, วันชัย มีชาติ, กรุงเทพฯ, 2559, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD