TCAS 65 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา ได้แก่
1.หลักสูตรศศ.บ.การบริการธุรกิจการบิน 40 คน
2.หลักสูตรศศ.บ.การบริหารจัดการเมือง 30 คน
ระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564
สมัครและติดตามข่าวสารการรับสมัคร TCAS 65 ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครกลางhttps://reg1.nmu.ac.th/registrar/home.asp
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม https://bit.ly/3jeT6qi
สอบถามข้อมูลการสมัคร line : https://bit.ly/3lKSA3A
Tel : 064 653 8054

1.สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง (ศศ.บ.) จำนวนรับ 30 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1.ผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม GPAX อย่างน้อย 2.00
2.แฟ้มสะสมผลงาน (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย)
3.มีความรู้ ความสนใจด้านการบริหารจัดการเมือง

2.สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) จำนวนรับ 40 คน
เกณฑ์การพิจารณา
1.ผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม GPAX อย่างน้อย 2.00

2.แฟ้มสะสมผลงาน (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย)
3.ผลงานที่สร้างตามโจทย์ที่สาขากำหนด
4.การแสดงความสามารถพิเศษ (AUDITION) อาทิ
 – นาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม
 – เชียร์ลีดเดอร์
 – ดนตรี
 – ร้องเพลง
 – ภาษาที่สาม
 – การแสดงความคิดเห็นด้านการบริการ
 – การแสดงความคิดเห็นด้านการแก้ไขปัญหา
 – การทำงานเป็นทีม
 – ฯลฯ


อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพิ่มเติม https://bit.ly/3jeT6qi