บุคลากรดีเด่น นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบปีที่ 12 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD