[บรรยายพิเศษ] ผังเมือง ‘ความเปลี่ยนแปลงและการเตรียมพร้อมรับอนาคต’

6 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอพัฒนาการของผังเมืองของกรุงเทพมหานครทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในด้านกายภาพ [06.03.2021]