[บรรยายพิเศษ] ‘เปลี่ยน’ การทำความเข้าใจมหานครในมิติที่หลากหลาย

28 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ภาวิณี ช่วยประคอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “ข้อมูล การใช้ข้อมูล และการจัดทำงบประมาณ: การวิจัยแบบผสมเพื่อการบริหารเมือง” เพื่อช่วยกำกับทิศทางการทำวิจัยและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมือง

และในอีกหัวข้อการบรรยาย คือ “ประวัติศาสตร์ชุมชนและเมือง” โดย อาจารย์เกษรา ศรีนาคา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการอธิบายแนวทางการศึกษาและการใช้หลักฐานเพื่อการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ทำความเข้าใจเมืองและมหานครในมิติทางประวัติศาสตร์ [28.03.2021]