พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างกทม. และนมร.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร

ระหว่างกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

       ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

🔴 ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมกำลังคน ผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของ กทม. ให้มีความรอบรู้ มีทักษะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันกับความต้องการของประชาชน พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University