ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ รอบที่ 1/66 ฉบับที่ 2

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ รอบที่ 1/66 ฉบับที่ 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3vUAv8N
ประกาศแนวปฏิบัติ : http://bit.ly/3hW99Ma
 *ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องอ่านรายละเอียด ข้อปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ที่แนบท้ายประกาศรายชื่อ*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk
งานรับสมัคร : 02 244 3000 ต่อ 5839

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD