ตารางเรียนปริญญาตรี

ตารางเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร (ปริญญาตรี)

IMD Class Schedule (Bachelor's Degree)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน