[บรรยายพิเศษ] การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ กลุ่มประชาชนเปราะบางในเขตดุสิต ในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 โดย ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ กลุ่มประชาชนเปราะบางในเขตดุสิต ในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 -15.30 น.