วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร เร่งปั้นหลักสูตรใหม่ ด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง ร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566

     เป้าหมายหลักของหลักสูตรปรับปรุงนี้ จะเน้นเสริมอัตลักษณ์ของการบริหารจัดการเมืองให้โดดเด่น ด้วยชุดวิชาที่คัดสรรมาเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเมืองอย่างหลากหลาย ครอบคุลมทุกมิติ ได้แก่

1. ชุดวิชา Policy for Urban Administration and Management
2. ชุดวิชา Environmental, Infrastructure and Technology for Urban Administration and Management
3. ชุดวิชา Public Affairs for Urban Administration and Management
4. ชุดวิชา Public Organization Technique for Urban Administration and Management

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD