คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร

    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กก.กทม.) และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.กทม.) ได้จัดการประชุม “คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญพัฒน์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการ กทม. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

     จากการประชุมในครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่า ฯ ได้มุ่งเน้นการติดตามการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับเส้นเลือดฝอย อีกทั้งได้วางกรอบ แนวคิด และทิศทางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในระดับเส้นเลือดฝอยของ กทม.ได้อย่างตรงเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
     ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่า กทม. และคณะผู้บริหาร กทม.ได้เน้นย้ำการดำเนินงานของคณะผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และขอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่จะต้องนำร่องในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ (1) นักจัดการเมือง และ (2) นักพัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง โดยมีกำหนดการจัดอบรมแก่ข้าราชการ กทม. ระดับปฏิบัติการและชำนาญการที่สังกัดในสำนักงานเขตนำร่อง (บางเขน, คลองเตย, ภาษีเจริญ และทวีวัฒนา) เป็นรุ่นแรกในช่วงเดือนมกราคม 2566 ที่จะถึงนี้

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#กรุงเทพมหานคร #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #IMD  #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช