Admission graduate

“เปิดรับสมัครหลักสูตร วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง) เทอม 1/2566 “

สอบสัมภาษณ์ เรียนเสาร์-อาทิตย์ เรียนไปทำงานไปได้

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL Paper-based/ITP หรือ Computer-based หรือ Internet-based หรือ IELTS หรือ CU-TEP
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัคร
 5. ทั้งนี้ คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
 1. ใบสมัครที่กรอกผ่านระบบรับสมัคร http:/imd.nmu.ac.th
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาระเบียนผลสัมฤทธิทางการเรียน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียยนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ/หรือใบรับรองแสดงผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดุหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัย/รับรอง
  ส่วนผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ใช้สำเนาระเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงผล
  การเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ/หรือใบรับรองแสดงผลการเรียน แต้มเฉลี่ยสะสมที่ได้ศึกษามาแล้ว
  กรณี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ให้ส่งสำเนาระเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนแต้มเฉลี่ยที่ได้ศึกษามาแล้ว (GPAX) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาผลสอบความรู้กาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
  Paper-based/ITP > 450 หรือ Computer-based > 133 หรือ Internet-based > 45 หรือ IELTS > 4.0 หรือ CU-TEP > 45
  กรณีที่ยังไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  ให้นำมายื่นภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -สกุล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีที่ ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครที่ระบุในใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
       ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” (สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในสำเนาหลักฐานประกอบการสมัคร ทุกฉบับ และนำฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาไม่เกิน 35,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา รวมทั้งหมดไม่เกิน 105,000 บาท
อัตรานี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่วิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด

งานรับเข้าศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์: 02 241 3500 ต่อ 5758 (ฝ่ายวิชาการ)
Email: imd@nmu.ac.th