ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจการบินในอนาคต”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจการบินในอนาคต"

1.อาจารย์ทนงค์ จงเจริญ
ที่ปรึกษาสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.กัปตันชวาล รัตนวราหะ
Chief Transformation Officer (CTO)
3.ดร.ปิติตุล ชวนะชิต
Document and Support Management Manager Corporate Safety Security and Quality
4.คุณสิรินทร์นิชา สุริยจนทรกร
Corporate Training Specialist and Coordinator (Asia Aviation Center)
5.อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
6.อาจารย์ ดร.ทักษิณา บัญบุตร
อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

    ซึ่งท่านจะได้พบกับบรรยากาศการเสวนาที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจการบิน ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. เข้าลิงก์การเสวนา https://nmu-ac-th.zoom.us/j/92842067474