ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ นำโดยรองศาสตร์ราจารย์นันทสารี สุขโต และคณะนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักพัฒนาสังคม กทม. และ โรงเรียนฝึกอาชีพ ได้รับฟังการบรรยายจากคุณพิชญ์สินี ปานเกตุ ในหัวข้อ “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์” รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการ โดยได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่สายอาชีพในอนาคต