Visiting ตลาดน้อยเจริญกรุง Healthy city X Creative district

     นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณจุฤทธิ์ กังวานภูมิ สถาปนิกชุมชนและผู้ก่อตั้ง ‘กลุ่มปั้นเมือง’ ณ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ถึงกระบวนการพัฒนาย่านสร้างสรรค์กรณีศึกษาตลาดน้อยเจริญกรุง องค์ประกอบของพัฒนาสู่ย่านสร้างสรรค์ แนวทางขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของชุมชน การร่วมสร้างวิสัยทัศน์ชุมชน (community vision) และถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในพื้นที่กว่า 10 ปี