การเลือกตั้ง:รูปแบบและระบบการเลือกตั้งของไทย

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเลือกตั้ง: รูปแบบและระบบการเลือกตั้งของไทย” ให้แก่นักศึกษา PAUAM ชั้นปีที่ 1 – 4 ตลอดจนคณาจารย์และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ และระบบการเลือกตั้งของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดตามบริบทของการเมืองและสังคม

     การบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา “ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์” รายวิชาพื้นฐานที่มุ่งทำความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีสำคัญทางรัฐศาสตร์ ระบอบการปกครอง การเลือกตั้ง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมรากฐานความเข้าใจเรื่องรัฐและสังคม ที่จะเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เรื่องเมืองได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน