ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายวิชาที่ทำการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ประกาศ

เรื่อง รายวิชาที่ทำการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายวิชาที่ทำการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD