วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 เพื่อแสวงหาความรู้ในการตอบโจทย์สำคัญของปัญหาที่เกี่ยวกับเมือง เข้าใจถึงปัญหาของสังคมเมืองอย่างรอบด้านแบบสหศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างให้ผู้เรียนยุคใหม่ได้นำองค์ความรู้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองจากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและจัดการเมืองแห่งโลกอนาคต

     ในปี พ.ศ. 2567 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองให้ทันต่อบริบทของการพัฒนาและโครงสร้างของประเทศ และให้สามารถตอบสนองความต้องการองค์ความรู้เมืองที่เป็นพลวัตและทันสมัย โดยออกแบบหมวดวิชาเลือกให้มีความโดดเด่น ชัดเจน และครอบคลุมองค์ความรู้เมืองที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย

 1. กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Environmental Creation)
 2. กลุ่มวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
 3. กลุ่มวิชาสังคมสมดุล (Balanced Society)
 4. กลุ่มวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Urban Disease Control)

“Lead with Ideas in Urban Development”

 • Accelerated and Intensive
  ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นและเร่งรัด มีโครงสร้างวิชาหลักที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและไอเดียใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาเมือง ผ่านสาระวิชาที่เกี่ยวกับการวางแผน นโยบายสาธารณะ การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจเมือง ระเบียบวิธีวิจัย และห้องวิจัย นอกจากนี้ การสอนจะเน้นการค้นหาโจทย์จากสถานการณ์จริง โดยใช้กรุงเทพมหานครและเมืองหลักต่าง ๆ ของประเทศ เป็น “ห้องทดลอง” เรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) เพื่อพัฒนาเมืองและมหานคร
 • Adjustable
  ออกแบบหลักสูตรให้ยืดหยุ่น โดยจัดลักษณะการเรียนในแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) โดยออกแบบให้แต่ละวิชาเรียนแบบต่อเนื่องในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 5 สัปดาห์ ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และเชื่อว่ามีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปควบคู่กัน โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1 ปีครึ่ง

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศผ่านการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย การวางแผนพัฒนาเมือง การบริการสังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข ในฐานะ

 • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นักธุรกิจ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการเมือง
 • ที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและจัดการเมือง
 • นักวิจัยในภาควิชาการ ธุรกิจ องค์กรเอกชนและราชการ ด้านการพัฒนาและจัดการเมือง
 • นักวิเคราะห์ด้านการพัฒนาและจัดการเมืองของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์ผังเมือง นักผังเมือง เป็นต้น
 • นักวิชาการและอาจารย์ในประเทศและต่างประเทศ

“สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง” จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมเป็นนักบริหารเมืองมืออาชีพ เป็นผู้นำแห่งอนาคต มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการสาธาณะ และ “เข้าใจเมือง”

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL Paper-based/ITP หรือ Computer-based หรือ Internet-based หรือ IELTS หรือ CU-TEP
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัคร
 5. ทั้งนี้ คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

กำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือน ธันวาคม – มิถุนายน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

สอบคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์เท่านั้น

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา และการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ข้อ 10

อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาไม่เกิน 35,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา รวมทั้งหมดไม่เกิน 105,000 บาท

อัตรานี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่วิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด

งานรับเข้าศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์: 02 241 3500 ต่อ 5758 (ฝ่ายวิชาการ)

Email: imd@nmu.ac.th