พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

 

สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ฝ่ายวิชาการ

 

 ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง