พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

 

สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง