นางสาวธิดารัตน์ สายตา

นางสาว

ธิดารัตน์ สายตา

Thidarat Saita

ตำแหน่งงาน: นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5762
Email: thidarat.sai@nmu.ac.th

  • ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน รวบรวมงานประกันคุณภาพการศึกษา
  • จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ
  • ทำเรื่องติดตาม ติดต่อส่วนงาน/คณะ ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
  • ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงานหรือส่วนงาน
  • ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอก ส่วนงาน, หน่วยงาน, คณะ และมหาวิทยาลัย