IMD Symposium 2022

IMD Symposium 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติ: ปฐมบทแห่งการพัฒนาเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

“IMD Symposium 2022” เป็นงานประชุมวิชาการทางด้านการบริหารจัดการเมืองระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองเชิงบูรณาการ และเป็นเวทีเพื่อสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองจากหลากหลายภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในงานประชุมวิชาการดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2565 (Mahanakorn Quiz 2022)” โดยเป็นเวทีในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีโอกาสในการแสดงความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองผ่านกระบวนการแข่งขันตอบปัญหา และสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอีกทางหนึ่งด้วย

07.30 – 08.45 น.

โถงชั้น 1
อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ
(TWP)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ชมกิจกรรมการแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “สะพายกล้องมองเมืองผ่านเลนส์”

08.45 – 09.10 น.

ห้อง TWP-304
ชั้น 3

พิธีเปิด

กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และมอบรางวัล

 • สะพายกล้องมองเมืองผ่านเลนส์
 • รางวัลเรียนดีพัฒนามหานคร
 • ทุนฟากฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

09.10 – 09.30 น.

ห้อง TWP-304
ชั้น 3

กล่าวเปิดนำปฐมบทแห่งการพัฒนาเมือง “นวมินทร์กับการพัฒนามหานคร”

โดย ดร. พิจิตต รัตตกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

09.30 – 10.20 น.

ห้อง TWP-304
ชั้น 3

ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker)
“มหานครในทศวรรษหน้า ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล เสรีสกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.20 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

ห้อง TWP-304
ชั้น 3

เวทีอภิปราย (Panel Discussion)
“กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า: ปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน” โดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช
  คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
  อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ
  CEO และผู้ก่อตั้ง Startup STARTDEE

ผู้ดำเนินรายการ:

 • อาจารย์ วรัญญู เสนาสุ
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

10.30 – 12.00 น.

ห้อง TWP-305
ชั้น 3

ห้อง TWP-406
ชั้น 4

ห้อง TWP-407
ชั้น 4

การแข่งขันรอบคัดเลือก
การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมปลาย ประจำปี 2565 (Mahanakorn Quiz 2022) ชิงโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อสอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ (50 คะแนน)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • อาจารย์ กฤติน ดิ่งแก้ว
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

ห้อง TWP-304
ชั้น 3

ห้องเสวนาย่อยที่ 1
“เมือง นโยบาย และพื้นที่ทางสังคมกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ ในรอบ 30 ปี” นำเสนอโดย

 • อาจารย์ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล
 • อาจารย์ วรัญญู เสนาสุ
 • อาจารย์ นฤมล นิ่มนวล
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อภิปรายและแลกเปลี่ยนโดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คุณณัชชาภัทร อมรกุล
  นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • คุณณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
  หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ดำเนินรายการ:

 • อาจารย์ ดร. ภาวิณี ช่วยประคอง
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13.00 – 16.00 น.

ห้อง TWP-202
ชั้น 2

ห้องเสวนาย่อยที่ 2
“How Bangkok becomes resilient city” อภิปรายและแลกเปลี่ยนโดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย
  นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) และ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คุณอาสา ทองธรรมชาติ
  ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
 • ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 • คุณแทนศร พรปัญญาภัทร
  กรรมการบริษัท เออเบิ้น รูม จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ:

 • อาจารย์ สาธิต ศรีสถิตย์
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13.00 – 16.00 น.

ห้อง TWP-203
ชั้น 2

ห้องเสวนาย่อยที่ 3
“Urban health and well-being: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะของชุมชนเมือง” อภิปรายและแลกเปลี่ยนโดย

 • คุณจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์ จากัด
 • คุณสิทธิพล เจริญพานิช
  คณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • อาจารย์ วีรพงศ์ ทวีศักดิ์
  นักสร้างแรงบันดาลใจ นักดนตรีพิณแก้วระดับโลก 1 ใน 20 ของโลก
 • คุณอิษฏ์ ปักกันต์ธร
  นักวิชาการอาวุโส สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • รองศาสตราจารย์ ดร. นันทสารี สุขโต
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13.00 – 16.00 น.

ห้อง TWP-204
ชั้น 2

ห้องเสวนาย่อยที่ 4
“IT for Logistics Management and Smart City: เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และเมืองอัจฉริยะ” อภิปรายและแลกเปลี่ยนโดย

 • คุณโกสิน เทศวงษ์
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • คุณวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล
  รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
 • คุณชัยณรงค์ เสรีรัฐ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และระบบ ERP กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล มงคลิก
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ดำเนินรายการ:

 • อาจารย์ ดร. แสน กีรตินวนันท์
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13.00 – 16.00 น.

ห้อง TWP-201
ชั้น 2

ห้องเสวนาย่อยที่ 5
“My building is killing me: How to grow fresh indoor air – Episode II: อากาศสะอาดในอาคารสร้างได้อย่างไร” อภิปรายและแลกเปลี่ยนโดย

 • นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา
  สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 10 กระทรวงสาธารณสุข
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตุลย์ มณีวัฒนา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ:

 • รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อาจารย์ พงศธร ชมดี
  วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00 – 15.30 น.

ห้อง TWP-305
ชั้น 3

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมปลาย ประจำปี 2565 (Mahanakorn Quiz 2022) ชิงโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อสอบอัตนัย จำนวน 20 ข้อ (20 คะแนน)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:

 • อาจารย์ กุลชาติ ทักษไพบูลย์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • อาจารย์ เอกวีร์ มีสุข
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข
  นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ดำเนินรายการ:

 • อาจารย์ กฤติน ดิ่งแก้ว
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

15.30 – 16.00 น.

ห้อง TWP-305
ชั้น 3

พิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมปลาย ประจำปี 2565 (Mahanakorn Quiz 2022) ชิงโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย

 • รายละเอียดการแข่งขัน
 • กติกาการแข่งขัน
 • รูปแบบการแข่งขัน
 • ขอบเขตของเนื้อหาในการแข่งขัน
 • ฯลฯ

อ่านต่อได้ที่ การแข่งขันตอบปัญหาฯ ประจำปี 2565 (Mahanakorn Quiz 2022)