รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนูธรรม มานวธงชัย

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์ มนูธรรม มานวธงชัย

Assoc. Prof. Manutham Manavathongchai, M.D.

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร:

 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

ติดต่อ: ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: manutham@nmu.ac.th

มนูธรรม มานวธงชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยดูแลในฝ่ายการคลังและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

 • Certificate of Pediatric Critical Care Medicine (PCCM), University of Alberta, Canada
 • รป.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อว. (พยาธิวิทยาคลินิก) แพทยสภา
 • อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
 • วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ) แพทยสภา
 • วว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา
 • พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายแพทย์ 8 วช. (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร   
 • นายแพทย์ 9 ชช. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร