หลักสูตร

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์กลางการเมืองการปกครองของประเทศไทย แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญทางการบริหารราชการแผ่นดินและประวัติศาสตร์ เช่น รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานของรัฐบาล และสถาบันการศึกษาอื่นกว่า 20 แห่งทุกระดับ และด้วยทำเลที่ตั้งในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ทำให้วิทยาลัยพัฒนามหานครตั้งอยู่ในบรรยากาศที่มีพลวัต เอื้ออำนวยให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิต เข้าใจผู้คน และความสลับซับซ้อนของเมือง

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มุ่งมั่นส่งมอบองค์ความรู้แก่มหานคร ผ่านการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา และปริญญาโท 1 สาขาวิชา ซึ่งแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนามหานครมีความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ แนวคิด ทักษะในการประยุกต์ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหศาสตร์ (Integrated Science) ที่ต้องบูรณาการความรู้ของหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน อันนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง ท้องถิ่น และมหานคร ซึมซับและเข้าใจในปรากฎการณ์ของเมืองอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เข้มข้น ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาโท