ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพชร จันทร์ขันตี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรพชร จันทร์ขันตี

Asst. Prof. Worapach Chankhanti, J.S.D. Candidate

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร:
ติดต่อ: ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: worapach@nmu.ac.th

วรพชร จันทร์ขันตี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชน มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายลักษณะละเมิด และกฎหมายคณะสงฆ์

วรพชร จันทร์ขันตี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทด้านนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • น.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)
 • น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กฎหมายลักษณะละเมิด
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • เลขานุการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย
 • นิติกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทนายความ
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2564). ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 32(1).
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2562). คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้. เชียงราย: ปี้แอนด์น้อง.
 • วรพชร จันทร์ขันตี, รัฐวิชญ์ ไพรวัน และ สำราญ นุ่นพันธ์. (2561). ความรับรู้ของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2(2), 29 – 56.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2560). กฎหมายคณะสงฆ์กับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช. วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 46(1), 243 – 289.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2559). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับหลักการปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน. รัฐสภาสาร, 64(12), 9 – 60.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2559). มาตรการทางกฎหมายในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น. รัฐสภาสาร, 64(3), 53 – 82.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2559). ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. รัฐสภาสาร, 64(4), 48 – 79.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2559). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 143 – 165.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2559). เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม. ใน รพี 2559 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (น. 143 – 173). เชียงราย: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
 • วรพชร จันทร์ขันตี, รัฐวิชญ์ ไพรวัน และ สำราญ นุ่นพันธ์. (2559). ประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กับสถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 34(1), 187 – 223.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2559). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 143 – 165.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2557). ประสิทธิผลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงราย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(1), 77 – 103.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2557). ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วารสารวิชาการ ป.ป.ช., 7(1), 42 – 71.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2554). บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 3(1), 131 – 159.
 • วรพชร จันทร์ขันตี. (2553). รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองไทย. ใน รพี 2553 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (น. 92 – 108). เชียงราย: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
 • รางวัลผู้มีความประพฤติดีงามของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 • นิสิตดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2549)
 • นิสิตดีเด่นของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2549)
 • รางวัลผู้กระทำกิจกรรมดีเด่น ด้านอาสาพัฒนาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2547 (พ.ศ. 2547)

ระดับปริญญาตรี

 • 3030103 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 3031304 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งของเมือง