นายธันว์ ชัยทนุวงศ์

นาย

ธันว์ ชัยทนุวงศ์

Thun Chaithanuwongse

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5762
Email: thun@nmu.ac.th

  • ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานวิเคราะห์และออกแบบระบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยพัฒนามหานคร