ศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์

ศาสตราจารย์

ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์

Prof. Thares Srisatit, Ph.D.

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร:

 • ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

ติดต่อ: ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: thares@nmu.ac.th, srisatit.thares@gmail.com

ธเรศ ศรีสถิตย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสนใจทางวิชาการด้านความยืดหยุ่นของเมืองและการพัฒนาขีดความสามารถในการอยู่อาศัย รวมทั้งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะให้ครอบคลุมทุกด้าน

ธเรศ ศรีสถิตย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยซาวัว (Université de Savoie) เมืองช็องเบรี (Chambéry) ประเทศฝรั่งเศส

 • Ph.D. (Environmental Engineering) Université de Savoie, France
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ความยืดหยุ่นของเมืองและการพัฒนาขีดความสามารถในการอยู่อาศัย
 • การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
 • เมืองอัจฉริยะ
 • ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • Prohmdetbun, I. and Srisatit, T. (2020). Effect of Passive Aeration on Fed Batch Composting of Organic Waste in Compost Bioreactors. Environment Asia, 13(1), 140 – 149.
 • Prohmdetbun, I., Srisatit, T. and Popradit, A. (2019). Fed Intermittent Composting of Food Waste from Minor Touring City, Using Reactors with Different Passive Ventilation. Journal of Environmental Management and Tourism, 10(7), 1523 – 1532.
 • Sangaroon, P., Srisatit. T. and Sriprom, P. (2019). Optimization Conditions for Increasing Cation Exchange Capacity of Coal Fly Ash Zeolite Modified with Chitosan Using Box-behnken Design. Environmental Asia, 12(2), 58 – 68.
 • Wiangnon, J., Srisatit, T. and Popradit, A. (2019). Affected Factors for Solid Waste Management in the Upstream of Watershed and Touristic Area Using Analytic Hierarchy Process: A Case Study of Pai District, Thailand. Journal of Environmental Management and Tourism, 10(3), 563 – 574.
 • Popradit, A., Srisatit, T., Kiratiprayoon, S., Yoshimura, J., Ishida, A. Shiyomi, M., Murayama, T., Chantaranothai, P., Outtaranakorn, S. and Phromma, I. (2015). Anthropogenic Effects on a Tropical Forest According to the Distance from Human Settlements. Scientific Reports, 5, 14689.
 • Srisatit, T. (2013). Identifying Arsenic Pathway Using Electrical Resistivity Survey with GIS based Flow Modeling. International Journal of Electrochemical Science, 8, 12707 – 12718.
 • Srisatit, T. (2013). Localized Profile of Arsenic in Soil and Water in the Area Around Gold Mine. Current World Environment, 8(2), 231 – 240.
 • Srisatit, T. (2012). Arsenic Contamination in Soils, Water and Plants Surrounding Gold Mine at Wangsaphung, Loei Province, Thailand. Journal of Environmental Research and Development, 6(3), 381 – 388.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • รางวัลคนดีศรีอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560)
 • นักวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2524 (พ.ศ. 2524)