นางสาวสุรัตน์ดา จอมทะรักษ์

นางสาว

สุรัตน์ดา จอมทะรักษ์

Suratda Jomtarak

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5762
Email: suratda@nmu.ac.th

  • บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  • งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานเบิกจ่ายพัสดุในระบบ MIS ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจำปี