นายราชัน รักษาพล

นาย

ราชัน รักษาพล

Rachan Ruksapon

ตำแหน่งงาน: นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โทรศัพท์: 0 2164 2636
Email: rachan@nmu.ac.th, proy0901520044@gmail.com

  • ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • งานทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยพัฒนามหานคร เช่น งานจัดทำสัญญาและการประเมินของพนักงาน งานแฟ้มประวัติพนักงาน งานสำรวจอัตรากำลัง งานประกันอุบัติเหตุ งานตรวจสุขภาพ งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานส่งรายชื่อขึ้นทะเบียน/ ออกจากทะเบียนของประกันสังคม งานปรับตำแหน่งของพนักงานประเภทสนับสนุน
  • งานทรัพยากรบุคคลในระบบ MIS เช่น งานทะเบียนประวัติพนักงาน งานปรับเงินเดือนประจำปี งานปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองปฏิบัติงาน งานลงวันลา