นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา

นางสาว

พิชญ์สินี อัครโกศลเดชา

Pitsini Akarakosoldecha

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2164 2636

Email: pitsini@nmu.ac.th

  • ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • งานบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร