นางสาวภวิกา คชานันท์

นางสาว

ภวิกา คชานันท์

Pavika Kachanun

ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: pavika@nmu.ac.th

  • วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • งานประสานงานและติดตามโครงการวิจัยของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานประชาสัมพันธ์และจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
  • งานให้การบริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรวิทยาลัยพัฒนามหานคร เช่น การให้คำปรึกษา แนะนำระเบียบการดำเนินการของโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • งานจัดอบรมพัฒนาด้านการวิจัยแก่บุคลากรวิทยาลัยพัฒนามหานคร