อาจารย์ ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย

อาจารย์

ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย

Pattamapong Rattanakosai, M.P.A.


ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: –
ติดต่อ: ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email:


ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย

ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย


ประวัติการศึกษา
 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • รป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
 •  

ประสบการณ์สำคัญ
 •  

ผลงานวิชาการสำคัญ
 •  

งานอื่น ๆ
 •  

รางวัลและเกียรติยศ
 •  

รายวิชาที่สอน
 •