อาจารย์ ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย

อาจารย์

ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย

Pattamapong Rattanakosai, M.P.A.

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร:
ติดต่อ: ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: pattamapong@nmu.ac.th

ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สนใจประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายสาธารณะ โดยมีประสบการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมีประสบการณ์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ และด้านบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • รป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • นโยบายสาธารณะ
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • สุทธิชัย รักจันทร์, พัตรธีรา สุวรรณวงศ์, ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย และ ณัฐวุฒิ มากสม. (2563). การศึกษาภูมิปัญญาและเครือข่ายชุมชนของหัตถกรรมจักรสานกรงนกชุมชนหนองทราย. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2563 (น. 149 – 160). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
 • ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย และ สุทธิชัย รักจันทร์. (2562). ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเมือง: กรณีนโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21: ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย พ.ศ. 2562. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับ Senior การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้รัฐศาสตร์ งานสัปดาห์วัฒนธรรมและวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 • รางวัลรัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ ปีการศึกษา 2556 (พ.ศ. 2556)
 • กิจกรรมแข่งขันโต้วาทีชิงโล่อธิการบดี ชุมนุมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ศ. 2553)
 • นโยบายสาธารณะ
 • ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง