[กิจกรรม] ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำโดยศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำการวางแผนการศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประธานหลักสูตรฯ กล่าวแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ แนะนำหลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วยปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาเมืองในภาวะการระบาดโควิด-19” โดยรศ.มานพ พงศทัต ศาสตราภิชาน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้น.ส.พัชราพรรณ ระมั่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ร่วมพูดคุยแนะนำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบ New Normal