นางณิชนันท์ บุญอ่อน

นาง

ณิชนันท์ บุญอ่อน

Nichanan Boonon

ตำแหน่งงาน: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:

  • คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2164 2636

Email: nichanan@nmu.ac.th

  • วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  • งานจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยพัฒนามหานครและแผนปฏิบัติการประจำปี
  • งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • งานโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • งานติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช