นางสาวเขมลิตา จรูญแสง

นางสาว

เขมลิตา จรูญแสง

Khemlita Jaroonsang

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2164 2636
Email: khemlita@nmu.ac.th

  • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • งานกิจกรรมการเงินของวิทยาลัยพัฒนามหานคร เช่น การรับเงินและการจ่ายเงิน
  • งานจัดทำเงินเดือนพนักงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร