การประชุมวิชาการระดับชาติ IMD Symposium 2022: ปฐมบทแห่งการพัฒนาเมือง

IMD Symposium 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติ: ปฐมบทแห่งการพัฒนาเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อความไม่แน่นอน คือ ความปกติของโลก การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันและซับซ้อนส่งผลต่อเมืองอย่างไร มหานครแบบไหนที่จะตอบโจทย์คนไทย มหานครจะปรับตัวอย่างไรให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมค้นหาคำตอบได้ใน “IMD Symposium 2022” งานประชุมวิชาการประจำปีของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มหานครในทศวรรษหน้า: ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล เสรีสกุล แห่ง Urban Design and Development Center (UDDC) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และการถกประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนมุมองในหัวข้อ “กรุงเทพในทศวรรษหน้า: ปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน” โดย

  • คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ CEO และผู้ก่อตั้ง Startup STARTDEE
  • ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ วรัญญู เสนาสุ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 -16.00 น.
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
และทาง Facebook Live https://web.facebook.com/imdnmu

ติดตามรายละเอียดการเสวนาวิชาการภาคบ่าย และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Mahanakorn Quiz 2022 ที่
https://imd.nmu.ac.th/symposium-2022