"ตามหาความสุขในเมือง"
ที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้คนในเมืองต่างขวนขวายหาความสุขในแบบที่ตนเองต้องการ ?

ความสุขของคนเมืองอยู่หนใด?
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ

 • ร่วมตามหาความสุขในเมืองโดย
  อ.สาธิต ศรีสถิตย์
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขให้กับเมือง
  อ. ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  บรรยายพิเศษในรายวิชาการวางแผนและออกแบบเมือง
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารนวมินทร์ 1 (ซอยสามเสน 13) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD