ศศ.บ. การบริหารจัดการเมือง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

Bachelor of Arts Programme in Urban Administration and Management

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

Bachelor of Arts Programme in Urban Administration and Management

ศศ.บ. (การบริหารจัดการเมือง)

B.A. (Urban Administration and Management)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเฉพาะ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

เป็นหลักสูตรแบบวิชาการและฝึกปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา)

ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษา 8 ภาคการศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

 • รายวิชาบังคับ   18   หน่วยกิต
 • รายวิชาเลือก   12   หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ   99   หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน   42   หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอก   57   หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   135   หน่วยกิต

การบริหารจัดการเมือง เรียนอะไร?

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “เมือง” แต่ละคนย่อมให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนก็มักจะชวนคิดให้เห็นถึงเมืองที่มีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน คำถามสำคัญในการทำความเข้าใจกับ “เมือง” คือ เมืองจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้คนอย่างไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จึงออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของเมืองและมหานครผ่านความเข้าใจที่หลากมิติ โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิควิธีทางการบริหารจัดการเป็นแกนหลัก ควบคู่กับทักษะด้านวิชาชีพ (Practice) ที่หลากหลายทั้งนโยบาย วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ กฎหมาย ผังเมือง เป็นต้น โดยตั้งใจให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหศาสตร์ที่ต้องบูรณาการความรู้ของหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน

“Gain Hands-on Experience in Urban Management”

 • Premier & Pioneer
  หลักสูตรใหม่และหลักสูตรแรกของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร ที่เอาประสบการณ์ของมหานครมาออกแบบหลักสูตรเพื่อจัดการเมืองให้น่าอยู่ ยั่งยืน ตอบสนองภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการฝึกปฏิบัติการให้เชี่ยวชาญ รอบรู้ และลุ่มลึก
 • Performance & Expert
  มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นนักบริหารเมืองมืออาชีพ เข้าใจองค์ความรู้จากแนวคิดผสานกับประสบการณ์จริง เน้นทักษะในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครบครันทันสมัย เพิ่มโอกาสที่จะได้ฝึกประสบการณ์จากมหานครและผู้เชี่ยวชาญทุกแขนง เพื่อให้เชี่ยวชาญรอบด้าน เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม ความซับซ้อนของเมือง เรียนรู้ชีวิต และเห็นคุณค่าของคน
 • People
  เน้นการเรียนการสอนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งด้านนโยบาย วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ กฎหมาย ผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากหลากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลุ่มลึก พร้อมเป็นบัณฑิตที่จะไปพัฒนาเมืองและมหานคร
 • Professional Internship
  หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเน้นให้รู้จริง รู้ลึก ทำเป็น จึงกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติรวม 36 หน่วยกิต เช่น การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเมือง การฝึกปฏิบัติยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเมือง การฝึกปฏิบัติการคลังและงบประมาณ การฝึกปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย การฝึกงานด้านการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ เป็นต้น โดยเป็นการฝึกปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานของเมืองมหานครในทุกมิติ
 • Powerful Community
  ด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาข้ามศาสตร์ “วิทยาลัยพัฒนามหานคร” จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปสู่การสถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับบัณฑิตที่อยากทำงานรับใช้ “เมืองและมหานคร”

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นทำให้การบริหารท้องถิ่นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ประกอบกับขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับปรากฏการณ์ความเป็นเมือง การพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของเมือง และเป็นกำลังหลักในการบริหารจัดการ “เมืองและมหานคร” มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะทั้งหลายล้วนแต่ถ่ายโอนสู่ “เมืองและท้องถิ่น”

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศผ่านการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาชุนชน ทำงานในภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

“สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง” จึงมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมเป็นนักบริหารเมืองมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการสาธารณะและ “เข้าใจเมือง”

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคมในปีที่จะเข้าศึกษา หรือ
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร/ โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับ Grade 10 – 11 (ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา) หรือในระดับ Year 11 – 12 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร/ โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ)
 5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/ อาชีพ

* อ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564

** วิทยาลัยพัฒนามหานคร ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้ให้ผู้สมัครติดตามการประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยในแต่ละรอบอีกครั้ง

กำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือน ธันวาคม – มิถุนายน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – พฤษภาคม

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน): มิถุนายน – กรกฎาคม

เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 24,000 บาท

อัตรานี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่วิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด

งานรับเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทรศัพท์: 02 164 2636 (สำนักงานผู้อำนวยการและโทรสาร)

Email: imd@nmu.ac.th