ศศ.บ. การบริการธุรกิจการบิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
Bachelor of Arts Program in Aviation Business Services

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

Bachelor of Arts Program in Aviation Business Services

ศศ.บ. (การบริการธุรกิจการบิน)

B.A. (Aviation Business Services)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเฉพาะ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

เป็นหลักสูตรแบบวิชาการและฝึกปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา)

ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษา 8 ภาคการศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ   86   หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   11   หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเอกบังคับ   48   หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเอกเลือก   12   หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาโท   15   หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   122   หน่วยกิต

การบริการธุรกิจการบิน เรียนอะไร?

จากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของภาคพื้นทวีปเอเชียไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก จึงทำให้การขยายตัวของธุรกิจสายการบินของไทยมีจำนวนสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบิน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเล็งเห็นถึงความต้องการกำลังคนทางด้านการบริการธุรกิจการบิน จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรทางด้านธุรกิจการบินของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการบริการธุรกิจการบิน มีทักษะด้านการบริการขั้นสูง และสามารถนำความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องการพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านการพยาบาล และการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ให้บริการด้านการบินเป็นไปด้วยความปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพ

“Grow Your Passion, Elevate Your Dream”

 • Training with Experts in Aviation Business
  สาขาการบริการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถือเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) อย่างเต็มรูปแบบ เป็นสถาบันแรกของประเทศไทย โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบิน
 • Learning “Nursing Science” Minor
  สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน เห็นความสำคัญของข้อกำหนดทางการบินที่เน้นให้ลูกเรือมีความรู้ในด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาวิชาการพยาบาลเป็นวิชาโท ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยตั้งเป้าหมายให้มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ทารก และประเมินสุขภาพระหว่างเดินทาง (Caring for elderly pregnant, children in font and health assessment during trip)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจุดมุ่งเน้นสำคัญในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบินทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
 • พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • พนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการบริการ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการบริการ

“สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน” จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมเป็นนักบริหารธุรกิจด้านการบินและอุตสาหกรรมการบินอย่างมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในสายงาน พร้อมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์จากการฝึกฝนในสถานที่จริง

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคมในปีที่จะเข้าศึกษา หรือ
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร/ โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับ Grade 10 – 11 (ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา) หรือในระดับ Year 11 – 12 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร/ โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ)
 5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/ อาชีพ

* อ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564

** วิทยาลัยพัฒนามหานคร ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้ให้ผู้สมัครติดตามการประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยในแต่ละรอบอีกครั้ง

กำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือน ธันวาคม – มิถุนายน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – พฤษภาคม

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน): มิถุนายน – กรกฎาคม

เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

อัตรานี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่วิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด

งานรับเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: imd@nmu.ac.th