Author: Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

ส่องโอกาสกรุงเทพฯ กับห้องเรียนประชาธิปไตย และห้องเรียนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

2 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เรียนรู้และทำความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในกิจกรรม “ใครคือ ผู้ว่า กทม. คนต่อไป” โดยให้ทดลองสวมบทบาทเป็นพรรคการเมือง สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำนโยบาย การเลือกระดับชาติและท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. จำลอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารเมืองผ่านกระบวนการทางการเมือง และยกห้องเรียนธุรกิจและการตลาด เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ สร้างทักษะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 100 คน

วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัด ‘ห้องเรียนจำลอง’ ‘กระตุกต่อมคิด’ ปฏิบัติการสร้างความรู้อย่างมีส่วนร่วมฉบับคนเมือง

23 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดห้องเรียนจำลองและนำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้สาธารณะเสริมทักษะคนเมืองในสองฐานการเรียนรู้ คือ (1) Mask Filter PM2.5 Test เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันของหน้ากากอนามัย และ (2) กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 240 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในรุ่นที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นี้
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีเป้าหมายจะบริการวิชาการแก่สังคมผ่านกิจกรรมกระตุกต่อมคิดและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับคนเมือง โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ” และการเป็น “ภูมิปัญญาแห่งเมือง”

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาและจัดการเมือง

[บรรยายพิเศษ] ‘มองเมือง’ ผ่านมานุษยวิทยาและสิทธิมนุษยชน

21 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณบดินทร์ สายแสง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะพล วัฒนวันยู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณศิววงศ์ สุขทวี นักวิชาการอิสระ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการถอดบทเรียน เพื่อทำความเข้าใจปรากฎการณ์ของสังคมเมืองผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยาและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความรู้ บทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง สกัดความรู้ฝังลึกในตัวคน นำมาซึ่งการปรับวิธีคิดและวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น