Author: imd

[บรรยายพิเศษ] การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19

วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 โดยศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และรองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ศาสตราภิชานประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การเตรียมตัวของเมืองในสภาวะการแพร่ระบาด COVID – 19 ผลกระทบต่อที่พักอาศัยของคนเมือง ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30-15.30 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting ID :  94668182595) (Facebook Live : IMDNMU)

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต


สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563